top of page

Semèn     La Semaine     Week     Semana

1

PREMYE
JOU

hAITIANREDFORltpng.png

PREMYE
JOU

hAITIANREDFORltpng.png

DAY
ONE

hAITIANREDFORltpng.png

DIA
UNO

Lèkol Toupatou (School Everywhere; L'école partout; ...) pote 182 Jou Leson bay elèv premye ane atravè Ayiti. "Yon pèp ki ka li ak ekri ka fè pwòp desten yo," di Mme. Marie-Marthe Balin Franck Paul, otè liv la, Mon Livre Inik, sa se sous pou li ak gwo efò ekip li a, Lèkol Toupatou.

"Byenveni!" yo di. "Se pou nou tout avanse!"

Leson yo an Kreyol, Franse, Angle ak Panyòl.

HAITIANBLUESKYDETAIL.png

Lèkol Toupatou (School Everywhere; L'école partout; ...) pote 182 Jou Leson bay elèv premye ane atravè Ayiti. "Yon pèp ki ka li ak ekri ka fè pwòp desten yo," di Mme. Marie-Marthe Balin Franck Paul, otè liv la, Mon Livre Inik, sa se sous pou li ak gwo efò ekip li a, Lèkol Toupatou.

"Byenveni!" yo di. "Se pou nou tout avanse!"

Leson yo an Kreyol, Franse, Angle ak Panyòl.

HAITIANBLUESKYDETAIL.png

Lèkol Toupatou (School Everywhere;
L'école partout; ...) brings 182 Days of Lessons to first-year students across Haiti. "A people who can read and write can make their own destiny," says Mme. Marie-Marthe Balin Franck Paul, author of the textbook, Mon Livre Unique, that's source for her and her Team's great effort, Lèkol Toupatou.


"Welcome!" they say. "Let us all move forward!"

Lessons are in Kreyol, French, English, and Spanish.

PREMYE
JOU

LT JOURS RED ON BLUE .png

DAY
TWO

DEZYÈM JOU

DIA
DOS

Mod 1, Deuxième Jour Pysiology.png
Mod 1, Deuxième Jour title.png

DAY
TWO

LT JOURS RED ON BLUE .png

TWA
JOU

DAY
THREE

DIA
TRES

Jour 4 CCV staff.png
LT JOURS RED ON BLUE .png

KATÈY JOU

DAY
FOUR

DIA
QUATRO

LT JOURS RED ON BLUE .png

SENK
JOU

DAY
FIVE

DIA
CINCO

LT Mod 1, Jour 2, Conversation aligned.png
bottom of page